Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych (np. świnia, owca, koza, krowa, koń) poza rzeźnią jest dopuszczony z przyczyn:

 • humanitarnych gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi a powstały uraz powoduje cierpienie, uniemożliwia zwierzęciu naturalne poruszanie się i uniemożliwia transport do rzeźni
 • ekonomicznych – daje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia

Aby dokonać uboju z konieczności należy:

 • zapewnić obecność lekarza weterynarii, który decyduje o tym czy zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności
 • zapewnić obecność osoby upoważnionej do przeprowadzenia uboju, jeśli właściciel zwierzęcia takiego upoważnienia nie posiada
 • ustalić rzeźnię która wyrazi zgodę na przyjęcie tuszy zwierzęcia wraz z narządami wewnętrznymi

Lekarz weterynarii przeprowadza badanie przedubojowe zwierzęcia. Zależnie od wyniku badania podejmuje decyzję o jego uboju poza rzeźnią lub eutanazji. W przypadku decyzji o uboju nadzoruje jego przebieg oraz wydaje poświadczenie lekarza weterynarii. Poświadczenie zawiera informacje:

 • o korzystnym wyniku badania przedubojowego
 • dacie i godzinach przeprowadzenia uboju z konieczności
 • przyczynie uboju z konieczności
 • charakterze leczenia oraz zastosowanych środkach i lekach

Osoba upoważniona do przeprowadzenia uboju tj. osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony zwierząt przy uboju przeprowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Przy wykonywaniu czynności uboju nie wolno powodować u zwierzęcia jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Należy zachować także wszelkie możliwe warunki higieny. W miejscu dokonania uboju, pod nadzorem lekarza weterynarii, można usunąć z tuszy żołądek oraz jelita. Tuszę wraz z wszystkimi oddzielonymi narządami (oznakowanymi jako przynależące do tuszy) trzeba bez zbędnej zwłoki oraz w higienicznych warunkach przewieźć do rzeźni. Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, tusza wraz z narządami musi zostać schłodzona. Nie ma obowiązku chłodzenia gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne – niska temperatura powietrza.

Do rzeźni wraz z tuszą zwierzęcia i narządami wewnętrznymi muszą być dostarczone następujące dokumenty:

 • oświadczenie osoby, która utrzymywała zwierzę, potwierdzające jego tożsamość oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, które podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, ze wskazaniem dat podawania i okresów karencji
 • poświadczenie lekarza weterynarii, w którym potwierdza korzystny wynik badania przedubojowego.

Ostateczną decyzję o przydatności mięsa do spożycia podejmuje urzędowy lekarz weterynarii w rzeźni, po dokonaniu badania poubojowego. Należy pamiętać, że niewłaściwe warunki przeprowadzenia uboju lub transportu mogą mieć negatywny wpływ na jakość mięsa i spowodować tusza może zostać uznana za niezdatną do spożycia przez ludzi.

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, należy powiadomić w terminie 7 dni Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.